ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN

 

Honden uitlaatservice Liza

Eckartseweg Zuid 147

5623 PA Eindhoven

KvK Oost-Brabant nummer 17174928

hierna te noemen: gebruiker

 

 

Artikel 1           Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (Liza));

Afnemer: de wederpartij van gebruiker, honden bezitter en handelend in persoonlijke zin.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.

Dienstverlening: het uitlaten van de hond(en) van afnemer op werkdagen gedurende minimaal een uur in een bosrijke omgeving.

 

 

Artikel 2           Algemeen 

 

1.     De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor  iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering van diensten waarvan door derden wordt betrokken

3.     Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

 

4.     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 3           Uitvoering van de overeenkomst

 

1.     Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 

2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.     De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

 

4.     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 

 

5.     Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

 

6.     De afnemer zorgt er voor, dat de gebruiker directe toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt.

 

7.     De afnemer dient er voor te zorgen, dat de hond aanwezig is op de vooraf bepaalde dag(en); indien dit niet het geval mocht zijn, worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

 

8.     De afnemer zorgt er voor, dat wanneer er sprake is van een rennerskaart, deze zichtbaar aanwezig is bij het ophalen van de hond, zodat deze door de gebruiker kan worden afgetekend.

 

9.     Indien de rennerskaart is verlopen, dient het bedrag voor een nieuwe volgende rennerskaart a contant te worden klaar gelegd.

 

10.  De afnemer dient WA verzekerd te zijn en de hond, dient een integraal onderdeel van deze verzekering uit te maken.

 

11.  De hond(en) waarvoor de afnemer de overeenkomst met gebruiker heeft afgesloten, dient/dienen tenminste alle basiscommando’s te kennen en hierop te reageren en sociaal in omgang met soortgenoten en mensen te zijn.

 

12.  Gebruiker houdt zich het recht voor om op basis van het voorgaande hond(en) te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden.

 

13.  De afnemer wordt door gebruiker verplicht op de hoogte gehouden over de gezondheid van de hond ten tijde, dat de hond onder toezicht van de gebruiker valt.

 

14.  Bij verhindering dient de afnemer minimaal drie uur voor de dienstverlening telefonisch af te zeggen, via een van te voren bekend gemaakt telefoonnummer. Indien de afnemer niet tijdig heeft afgezegd en de gebruiker onnodig is komen voorrijden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

15.  Gebruiker dient naar beste vermogen, gedurende de dienstverlening, zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en) van de afnemer.

 

16.  Gebruiker heeft het recht de dienstverlening stop te zetten, wanneer zij van mening is, dat het onverantwoord is de hond van de afnemer uit te laten.

 

17.  Gebruiker houdt zich het recht voor om de dienstverlening stop te zetten tijdens vakanties en/of feest- en snipperdagen. Deze zullen ruimschoots van te voren worden kenbaar gemaakt.

 

18.  Gebruiker houdt zich het recht voor om tijdens ziekte of dringende familie omstandigheden de dienstverlening stop te zetten.

 

19.  Gebruiker houdt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen, honden te weigeren.

 

20.  Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel veroorzaakt aan of door de hond.

 

 

 

 

Artikel 4           Gezondheid van de hond

 

1.     De hond dient ingeënt te zijn tegen kennelhoest en dient een zgn. “cocktail”-inenting te hebben gehad.

Een kopie van een courant inentingsbewijs dient voor aanvang van de dienstverlening te worden overlegd. Na de jaarlijkse hernieuwing van de inentingen, dient wederom een kopie van het inentingsbewijs te worden overlegd.

 

2.     De afnemer dient, minimaal een dag van te voren gebruiker in kennis te stellen van loopsheid of eventuele ander ziekten.

 

3.     In geval van calamiteiten zal gebruiker zonodig een dierenarts inschakelen; de kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.

 

 

Artikel 5           Vergoedingen, prijs en kosten

 

1.     Indien gebruiker met de afnemer een vaste prijs voor de dienstverlening is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 

 

2.     Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld brandstofkosten, verzekeringen, etc. 

 

3.     De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoer- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 

Artikel 6           Wijziging van de overeenkomst

 

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

 

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3.     Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal gebruiker de afnemer hierover tevoren inlichten.

 

4.     Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

 

5.     In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 7           Betaling

 

1.     Betaling dient te geschieden a contant op de dag van de dienstverlening of op het moment, dat de rennerskaart wordt uitgereikt. Bezwaren tegen de hoogte van de te betalen dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

 

2.     Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Een maal per jaar zullen de prijzen worden geïndexeerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek aangegeven prijspeil gezinsconsumptie (2008=100).

 

 

3.     Bij eventuele excessieve prijsverhogingen zal onderling overleg plaats vinden.

 

4.     Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst heeft de afnemer geen recht op terugbetaling.

 

 

Artikel 8           Opschorting en ontbinding

 

1.     Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

a.     Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

b.     na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

c.     afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 

2.     Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

 

3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4.     Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid

 

1.     Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

2.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 

-       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

 

-       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden; 

 

-       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 

3.     Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. 

 

4.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

 

 

Artikel 10         Overmacht

 

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

 

3.     Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

5.     Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 

 

Artikel 11         Geheimhouding

 

1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

2.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

3.     Gebruiker is gehouden de door de afnemer aangereikte huissleutel als een goed huisvader te beheren en zorgvuldig te bewaren. De sleutel mag niet worden voorzien van een label met een adres of herkenbaar worden gemaakt voor derden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van de sleutel en/of de gevolgen daarvan.

 

Artikel 12         Geschillen

 

1.     De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 13         Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 14         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Oost Brabant. 

 

2.     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3.     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.